LHV nieuws

Abonneren op feed LHV nieuws
Bijgewerkt: 16 min 53 sec geleden

LHV: voorkom stapeling administratieve lasten door wet toetreding zorgaanbieders

do, 23-01-2020, 16:56
Volgende week spreekt de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Wij maken ons grote zorgen over de impact van deze wet. Lees in dit bericht waarom.
Categorieën: Medisch

Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

do, 23-01-2020, 14:50
Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari jl. in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van VWS nog moet instemmen. LHV en NHG hebben in samenwerking met het CGS gestreefd naar uniformiteit in de herregistratie met andere geneeskundig specialisten en in de werkzaamheden van huisartsen. In dit bericht leest u over de wijzigingen.
Categorieën: Medisch

Huisartsen: betere bereikbaarheid en toegang ggz nodig

do, 23-01-2020, 12:27
Huisartsen zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van de wachttijden in de ggz. Ook ervaren ze dat er nog veel verbeterd moet worden in de afstemming tussen ggz en huisartsenzorg. In aanloop naar een debat in de Tweede Kamer op 29 januari, hebben LHV, NHG en InEen hun zorgen hierover geuit in een brief aan de Kamerleden.
Categorieën: Medisch

Stappenplan om te kunnen voldoen aan verplichte cliëntenraad

do, 23-01-2020, 12:20
Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Huisartsenvoorzieningen van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. Valt u hieronder? We hebben voor u een stappenplan ontwikkeld om invulling te kunnen geven aan een cliëntenraad.
Categorieën: Medisch

Beter gesprek met uw medewerkers met nieuwe gesprekskaart

do, 16-01-2020, 11:52
Met uw medewerkers in gesprek gaan over werkdruk, de situatie op de werkvloer en hun talenten? De nieuwe gesprekskaart helpt daarbij. In dit bericht downloadt u de gesprekskaart en leest u wat er op de kaart aan bod komt.
Categorieën: Medisch

Capaciteitsorgaan pleit ook voor meer plekken huisartsenopleiding

do, 09-01-2020, 16:50
In een advies aan de minister van VWS heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om het aantal opleidingsplekken voor huisartsen te verhogen. De LHV pleit er, vanwege de toenemende huisartsentekorten, al langer voor om meer huisartsen te gaan opleiden. We hopen dat de minister het advies overneemt.
Categorieën: Medisch

Nu beschikbaar: cao huisartsenzorg in Cao-app en website

do, 09-01-2020, 16:24
De nieuwe Cao Huisartsenzorg is beschikbaar op de LHV-website en in een nieuwe Cao-app. Huisartsen en hun medewerkers in de praktijk vinden in deze app de cao-tekst en veel handige vragen en antwoorden. De app is beschikbaar in de app- of playstore waarna alle informatie op één plek beschikbaar is.
Categorieën: Medisch

Cao Hidha: enkele vergoedingen/tarieven gewijzigd

do, 09-01-2020, 16:15
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.
Categorieën: Medisch

Praten over tarieven in strijd met Mededingingswet

di, 24-12-2019, 16:59
De LHV heeft medio december geconstateerd dat het delen van gegevens over tarieven hoogstwaarschijnlijk in strijd is met de Mededingingswet. Dit delen van gegevens gebeurde in een groep op Telegram waarin veel waarnemers actief zijn. De LHV is als organisatie extra kwetsbaar op het gebied van mededinging; wij willen niet in strijd met de wet handelen. Daarom hebben aan de LHV verbonden bestuurders deze app-groep verlaten. Dit op advies van onze jurist. In dit bericht meer over het noemen van tarieven in app-groepen.
Categorieën: Medisch

Contracten 2020: vult u ook de NZa-enquête in?

do, 19-12-2019, 14:27
Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Of uw zorgverzekeraar deze afspraken is nagekomen, dat toetst de Nederlandse Zorgautoriteit via deze enquête. Uw mening is hierbij heel belangrijk. In dit bericht meer over de enquête en wat we vorig jaar met de uitkomsten hebben bereikt.
Categorieën: Medisch

Actie huisartsen om ministers VWS wakker te schudden

do, 19-12-2019, 10:37
Vanochtend stonden zo’n veertig huisartsen voor de deur bij het ministerie van Volksgezondheid om aandacht te vragen voor de urgente problemen in de huisartsenzorg. Ook LHV-voorzitter Ella Kalsbeek was daar bij en onderstreepte dat er vaart moet worden gemaakt met de aanpak van de knelpunten.
Categorieën: Medisch

Onvrijwillige zorg: nieuwe wetten treden in werking

wo, 18-12-2019, 16:25
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Deze wetten staan de toepassing van onvrijwillige zorg thuis toe. Als huisarts kunt u te maken krijgen met patiënten bij wie onvrijwillige zorg aan de orde is. De LHV heeft haar zorgen veelvuldig richting de minister en de Tweede Kamer geuit over de uitvoering van deze wetten, met name in de ambulante setting.
Categorieën: Medisch

Bereikbaarheid LHV rondom de feestdagen

di, 17-12-2019, 11:18
De feestdagen staan weer voor de deur. Een drukke periode met daarin veel vrije dagen. Graag informeren wij u over de bereikbaarheid van de LHV tijdens deze periode.
Categorieën: Medisch

AVG en SO krijgen betaaltitel in Zorgverzekeringswet

ma, 16-12-2019, 07:27
De samenwerking tussen huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt vanaf 1 januari 2020 vereenvoudigd.
Categorieën: Medisch

Huisartsen: contract grote 4 nog steeds onvoldoende

do, 12-12-2019, 14:13
In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen in de contracten garanties voor kwalitatief goede patiëntenzorg en oplossingen voor vraagstukken als huisartsen- en personeelstekorten en de zorg in de avond/nacht/weekend. Ook blijft de afgesproken Meer tijd voor de patiënt vooralsnog uit.
Categorieën: Medisch

Koepels eerstelijnszorg: maak tempo met gegevensuitwisseling rond kwetsbare mensen

vr, 06-12-2019, 13:40
De samenwerking tussen zorg- en hulpverleners rondom kwetsbare ouderen, zwangere vrouwen en pasgeborenen in de wijk wordt belemmerd door gebrekkige gegevensuitwisseling. Daarom trekken de EerstelijnsPartners - negen landelijke organisaties in de eerstelijnszorg - aan de bel. Op 28 november jl. gingen zij in Café Dudok in Den Haag in gesprek met vertegenwoordigers van onder meer patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, (semi-)overheid en politiek over de problemen die zorgverleners ervaren en oplossingsrichtingen.
Categorieën: Medisch

Wilt u deelnemen aan een focusgroep over kerntaken in de praktijk?

vr, 06-12-2019, 13:06
Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie ‘Toekomst Huisartsenzorg’. LHV, NHG, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we vier focusgroepen om deze kaders te toetsen bij onze leden.
Categorieën: Medisch

Wijzigingen collectieve zorgverzekering voor LHV-leden en hun personeel

do, 05-12-2019, 12:52
De LHV heeft een mantelcontract afgesloten voor ziektekostenverzekeringen voor leden. Daarmee kunt u met korting een ziektekostenverzekering afsluiten. Door een besluit van minister Bruins gaat de hoogte van de korting omlaag.
Categorieën: Medisch

Regiobijeenkomsten 2019 onverminderd populair

wo, 04-12-2019, 14:36
Met meer dan 1500 deelnemers tijdens 18 bijeenkomsten en 2 webinars is de 11e serie regiobijeenkomsten succesvol geëindigd. In dit bericht geven we kort de highlights weer en verwijzen we naar de gebruikte powerpoint, de video's en het dossier voor de analyses van de contracten.
Categorieën: Medisch